MAGDALENA BIELONKO | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

PORADY PRAWNE BIAŁYSTOK

Aby uzyskać bezpłatne porady prawne albo po prostu pogłębić swoją świadomość prawną, zapraszam do zapoznania się ze Strefą Porad Prawnych Jestem pewna, iż użyteczne informacje znajdą również te osoby, które chciałyby uzyskać rozwiązanie problemu prawnego, w którym się znalazły.

DZIEDZINY PRAWA

Strefa Porad Prawnych zawiera porady prawne z różnych dziedzin prawa. Z biegiem czasu, liczba porad prawnych i umieszczonych informacji będzie rosła i uwzględniała zagadnienia z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rzeczowego, rodzinnego, spadkowego, karnego, wykonawczego, karnoskarbowego, administracyjnego, i wielu innych.

PORADY PRAWNE BIAŁYSTOK

Wizyta w Kancelarii Adwokackiej adwokat Magdaleny Bielonko-Kierasińskiej pozwoli uzyskać profesjonalną usługę prawną uwzględniającą Państwa indywidualną sytuację. Porada prawna będzie „skrojona na miarę”, odzwierciedlała Państwa potrzeby i brała pod uwagę potrzeby Klienta. Zachęcam do zapoznania się z poradami prawnymi zawartymi na stronie internetowej, aczkolwiek w celu dokładnego i pełnego wyjaśnienia problemu, zapraszam do kontaktu osobistego.

Drodzy Państwo, w związku z faktem, iż powyższe informacje mają jedynie charakter poglądowy, wskazuję, iż Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych dokumentów i publikowanych porad oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Praktyczne informacje

Co warto wiedzieć, aby uzyskać ROZWÓD?

Coraz więcej klientów pyta, jak wygląda sprawa o rozwód i co należy zrobić, aby go uzyskać. Przede wszystkim, należy skierować pozew do Sądu Okręgowego.

Kto może złożyć pozew o rozwód? Stronami postępowania są małżonkowie. Należy podać dane identyfikujące strony, czyli imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, a w przypadku strony powodowej również numer PESEL. W chwili obecnej nie ma obowiązku wskazywania numeru PESEL strony pozwanej.

Do którego sadu kierujemy pozew? Do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Zasada ta jest stosowania, jeżeli choć jedno z małżonków ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

O co się wnosi w sprawie o rozwód? Występując ze sprawą o rozwód należy nie tylko wskazać, iż chcemy rozwiązać małżeństwo, ale również czy chcemy orzekania o winie. Sąd zaniecha ustalania winy jedynie na zgodne żądanie małżonków w tym zakresie.

Co należy udowodnić aby uzyskać rozwód? Sąd będzie ustalał, czynastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Uznaje się, iż rozkład pożycia jest zupełny dopiero wówczas, gdy wszelkie więzy łączące małżonków – fizyczne, gospodarcze i duchowe zostają zerwane, a więc gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować, a małżonkowie nie widzą szans na reaktywację związku. Aby udowodnić powyższe, należy złożyć wnioski dowodowe – z zeznań świadków, z dokumentów, z przesłuchania stron.

Co należy załączyć do pozwu? Do pozwu o rozwód powód powinien załączyć odpis aktu małżeństwa w oryginale. Akt ten należy uzyskać we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego. Dodatkowo, należy załączyć jeden egzemplarz pozwu dla strony przeciwnej wraz z załącznikami oraz dowód uiszczenia opłaty. Jeśli strona wnioskuje o przeprowadzenie dowodów z dokumentów, również i te dokumenty.

Jaka jest opłata od pozwu? 600 zł. Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy właściwego Sądu Okręgowego, bądź w znakach opłaty sądowej dostępnych w kasie Sądu.

Co zrobić, gdy powód nie posiada wystarczających środków na pokrycie opłaty sądowej? Nie rezygnuj z powództwa w sytuacji, gdy nie posiadasz środków aby pokryć wydatek rzędu 600 zł na opłatę sądową. W pozwie o rozwód zawrzyj wniosek o zwolnienie od poniesienia kosztów sądowych w całości. Do pozwu należy dołączyć oświadczenie majątkowe o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na tej stronie w zakładce Wzory Pism Procesowych.

W każdej chwili możesz się z skontaktować z Kancelarią Adwokacką adwokat Magdaleny Bielonko – Kierasińskiej, a wtedy pomożemy Ci ocenić sprawę oraz przygotować kompletny pozew o rozwód wraz z załącznikami.

Kontakt pod numerem telefonu 505 267 252, ewentualnie poprzez e-mail: magda.bielonko@wp.pl. Spotkania w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Św. Rocha 10 lok. 1o1 w Białymstoku.

Adwokat Magdalena Bielonko – Kierasińska jest adwokatem doświadczonym nawet w najtrudniejszych sprawach o rozwód.

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA między małżonkami

 pozew o ustanowienie rozdzielności.

Kto może wnieść pozew? Stronami postępowania są małżonkowie. Należy podać dane identyfikujące strony, czyli imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, a w przypadku strony powodowej również numer PESEL.

Do którego sadu kierujemy pozew? Do Sądu Rejonowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli nie można na tej podstawie określić sądu rejonowego, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy mimo wszystko nie uda się określić sąd, w ostateczności pozew należy wnieść do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Jak sformułować żądanie? 

W przypadku żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej z dniem wniesienia pozwu:

Wnoszę o:

ustanowienie rozdzielności majątkowej powoda ……………………….. i pozwanego ……………………………….. wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu …………………………………. roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………… nr aktu małżeństwa ………………….. z dniem wniesienia pozwu,

W przypadku żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Wnoszę o:

ustanowienie rozdzielności majątkowej powoda ……………………….. i pozwanego ……………………………….. wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu ………………………………… roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ………………………..nr aktu małżeństwa ………………….. z dniem ……………………..

Dodatkowe wnioski?

Warto żądać zwrotu kosztów postępowania. W tym celu należy zawrzeć wniosek:

wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

Co należy udowodnić? Sąd ustanowi rozdzielność majątkową, gdy zaistnieją ważne powody. Może to oznaczać wytworzenie się takiej sytuacji majątkowej, w której dalsze trwanie zagraża interesom drugiego małżonka. I choć ważne powody muszą mieć charakter majątkowy, to ich źródłem mogą być konflikty osobiste i ich związek z rozkładem pożycia. Przez ważne powody nie można rozumieć tylko okoliczności natury majątkowej, jak trwonienie przez współmałżonka dochodów lub dokonywanie czynności powodujących uszczerbek we wspólnym majątku. Takim powodem może być np. utrudnione lub wręcz niemożliwe wykonywanie zarządu wspólnym majątkiem.

Co należy załączyć do pozwu? Do pozwu o ustalenie rozdzielności majątkowej powód powinien załączyć odpis aktu małżeństwa. Akt ten należy uzyskać we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jaka jest opłata od pozwu? 200 zł. Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy właściwego Sądu Rejonowego, bądź w znakach opłaty sądowej.

Co zrobić, gdy powód nie posiada wystarczających środków na pokrycie opłaty sądowej? Nie rezygnuj z powództwa w sytuacji, gdy nie posiadasz środków aby pokryć wydatek rzędu 200 zł na opłatę sądową. W pozwie o ustanowienie rozdzielności zawrzyj dodatkowy wniosek o zwolnienie od poniesienia kosztów sądowych w całości. Do pozwu należy wtedy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

W każdej chwili możesz się z skontaktować z Kancelarią Adwokacką adwokat Magdaleny Bielonko – Kierasińskiej, a wtedy pomożemy Ci ocenić sprawę oraz przygotować kompletny pozew o ustanowienie rozdzielności, ewentualnie pozew o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną wraz z załącznikami.

Kontakt pod numerem telefonu 505 267 252, ewentualnie poprzez e-mail: magda.bielonko@wp.pl. Spotkania w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Św. Rocha 10 lok. 101 w Białymstoku.

Pozew o ALIMENTY od rodzica na rzecz dziecka

Jakie pismo procesowe kierujemy do sądu?  Pozew o alimenty.

Strony postępowania. Stronami postępowania jest osoba uprawniona do alimentów (np. dziecko reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego) oraz osoba zobowiązana (np. rodzic). Należy podać dane identyfikujące strony, czyli imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, a w przypadku strony powodowej również numer PESEL.

Do którego sądu kierujemy pozew? Do Sądu Rejonowego. Co do zasady, sądem właściwym jest sąd rejonowy, w okręgu którego zobowiązany ma miejsce zamieszkania. Niemniej jednak, istnieje możliwość wytoczenia powództwa przed sądem rejo­nowym wła­ściwym według miej­sca zamiesz­ka­nia osoby upraw­nio­nej.

Jak sformułować żądanie? 

Wnoszę o:

Zasądzenie od pozwanego XY na rzecz powoda kwoty …… złotych (słownie: ….) miesięcznie, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w przypadku opóźnienia w płatności tej kwoty.

Żądanie w sytuacji, gdy osobą uprawnioną do alimentacji jest osoba małoletnia, reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego:

Zasądzenie od pozwanego ………………………… na rzecz powoda kwoty …………… złotych (słownie: ….) miesięcznie, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk przedstawiciela/-ki ustawowego/-ej wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w przypadku opóźnienia w płatności tej kwoty.

Dodatkowe wnioski?

Warto żądać zwrotu kosztów postępowania od strony przeciwnej. W tym celu należy zawrzeć wniosek:

wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

Co należy udowodnić? Sąd zbada kilka kwestii – czy pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym istnieje relacja rodzinnoprawna uprawniająca do alimentacji, a także czy dziecko nie ma możliwości samodzielnego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb przez osobę uprawnioną, oraz czy osoba zobowiązana posiada możliwości majątkowe i zarobkowe pozwalające na zaspokojenie potrzeb uprawnionego.

Co należy załączyć do pozwu?  Obowiązkowo do pozwu o alimenty należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia osoby uprawnionej do alimentów.

Jaka jest opłata od pozwu? Osoba uprawniona jest zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu.

W każdej chwili możesz się z skontaktować z Kancelarią Adwokacką adwokat Magdaleny Bielonko – Kierasińskiej, a wtedy pomożemy Ci ocenić sprawę oraz przygotować kompletny pozew o alimenty wraz z załącznikami.

Kontakt pod numerem telefonu 505 267 252, ewentualnie poprzez e-mail: magda.bielonko@wp.pl. Spotkania w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Św. Rocha 10 lok. 101 w Białymstoku.

Pozew o EKSMISJĘ

Jakie pismo procesowe kierujemy do sądu?  Pozew o eksmisję

Strony postępowania. Stronami postępowania jest właściciel nieruchomości oraz osoba, która bezprawnie zajmuje nieruchomość. Należy podać dane identyfikujące strony, czyli imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, a w przypadku strony powodowej również numer PESEL.

Do którego sadu kierujemy pozew?  Właściwy jest sąd dla miejsca zamieszkania pozwanego, tj. miejsca, gdzie pozwany przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Jak sformułować żądanie? 

Wnoszę o nakazanie opuszczenia i opróżnienia lokalu położonego przy ulicy ……………………………..… numer …………. w ………………………

Dodatkowe wnioski? Warto żądać zwrotu kosztów postępowania. W tym celu należy zawrzeć wniosek:

wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

Co należy udowodnić? Właściciel lokalu – powód, powinien udowodnić swoje prawo własności oraz to, iż pozwany zajmuje nieruchomość bez tytułu prawnego.

Co należy załączyć do pozwu? Do pozwu należy dołączyć odpis księgi wieczystej nieruchomości, dowód uiszczenia opłaty od pozwu oraz odpis pozwu wraz z załącznikami.

Jaka jest opłata od pozwu? 200 zł. Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy właściwego Sądu, bądź w znakach opłaty sądowej.

Co zrobić, gdy powód nie posiada wystarczających środków na pokrycie opłaty sądowej? Nie rezygnuj z powództwa w sytuacji, gdy nie posiadasz środków aby pokryć wydatek rzędu 200 zł na opłatę sądową. W pozwie o eksmisję zawrzyj dodatkowy wniosek o zwolnienie od poniesienia kosztów sądowych w całości. Do pozwu należy wtedy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

W każdej chwili możesz się z skontaktować z Kancelarią Adwokacką adwokat Magdaleny Bielonko – Kierasińskiej, a wtedy pomożemy Ci ocenić sprawę oraz przygotować kompletny pozew o eksmisję  wraz z załącznikami.

Kontakt można uzyskać pod numerem telefonu 505 267 252 bądź drogą elektroniczną poprzez email: magda.bielonko@wp.pl. Kancelaria Adwokacka mieści się przy ulicy Św. Rocha 10 lok. 101 w Białymstoku

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Bielonko - Kierasińska
Białystok, ul. Św. Rocha 10 lok. 101 (dom handlowy Pasaż)

Zapoznaj się z ofertą usług adwokat Magdaleny Bielonko-Kierasińskiej

https://adwokatbialystok.pl/oferta-uslug-prawnych/

tel. 505 267 252
magda.bielonko@wp.pl

© Gogler.pl 2015r.

Zadzwoń do adwokata